Klimatyzacja

firmaofertaklimatyzacjawentylacjachłodnictwonasi Klienci
kontakt
Firma Klimachłod istnieje od 1990 roku, jednakże do¶wiadczenie załogi w branży chłodnictwa i klimatyzacji sięga 25 lat.
Wła¶ciciel firmy doskonalił wiedzę z tego zakresu w Centralnym O¶rodku Chłodnictwa oraz w O¶rodku Organizacji i Informatyki "Petroinform" w Zakładzie Klimatyzacji w Krakowie.
Liczne wyjazdy i szkolenia zagraniczne oraz zwi±zane z nimi do¶wiadczenia dały podstawę do wszechstronnej analizy i szczegółowego poznania zagadnień techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Pocz±tkowo działalno¶ć firmy dotyczyła głównie napraw maszyn oraz urz±dzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Potrzeby rynku szybko jednak okre¶liły kierunek dalszego rozwoju. Dynamiczny postęp, wpływ zaawansowanej technologii oraz ci±głe rozważania nad zaspokojeniem potrzeb Klientów były powodem do rozszerzenia zakresu oferowanych usług.

Obecnie spektrum działalno¶ci firmy jest szerokie i obejmuje kompleksow± obsługę Klienta pocz±wszy od sprzedaży produktów, poprzez projektowanie instalacji, montaż urz±dzeń i prowadzenie serwisu.
Firma skutecznie realizuje swoje zadania, oferuje Klientom produkty wysokiej jako¶ci, wydajne i energooszczędne oraz gwarantuje wysoki standard usług.